dual entry

  1. 833_1000.gif

    833_1000.gif

    Please take turns...